Sovjet innan andra världskriget

I Sovjetunionen var synen på romer olika före och efter 1938. Före 1938 betraktades romerna som en egen etnisk grupp. Det fanns romska kolchoser (kollektivjordbruk), romska skolor och romska teatrar. Efter 1938 skulle romer integreras helt i det sovjetiska samhället.

De fick möjligheter till utbildning, ett medborgerligt medvetande och kunde vara med och påverka samhället. Samtidigt fick den romska kulturen inte hota eller utmana staten.

Romer

En bild från öppningsåret av den romska teatern i Moskva, 1931. Teatern sätter fortfarande upp föreställningar och är den äldsta romska teatern världen.

Källa: New York Public Library's Billy Rose Theatre Collection.